До Негово светейщество Българския патриарх Неофит

До Негово светейщество Българския патриарх

                                   Неофит, многоуважемите отци на Светата

                                         Българска православна църква и членове на

                                        Светия Синод,

                                           гр. София

 

 

Обръщение

На българите, живеещи в Запорожска област, Украйна

 

Преди всичко, позволете да благодарим на всички Вас за всестранната подкрепа на българите в Запорожието в нашите начинания за възраждането на бащината православна вяра и изграждането на български православни храмове на Украинска земя, някога свята територия на Стара Велика България. В настоящия момент в Запорожска област, Украина, живеят около 50 хиляди души от българска националност. Основно ние сме изселници от 33 български села, основани преди 150 години от български преселници – изселници от Бесарабия, чиито предци принудително напуснали България в периода на руско-турските войни през първата половина на ХІХ век. За изминалите 200 години ние не само сме запазили своя език, култура и любов към Майка България, но както и преди тачим своите народни обичаи и традиции, завещани ни от нашите Велики предци. За преголямо съжаление, процесът на урбанизация и руско-езиковата асимилация на нашия народ извършват своето естествено дело, нашите семейства, особено от смесени бракове, постепенно губят своето българско самосъзнание, култура и духовност. Но независимо от това, младото поколение живо се интересува от произхода на своя род, желае да опознае историческото минало и настояще на своя народ. Именно с възраждането на тези народни потребности и традиции в продължение на последните 25 години се занимава Запорожското областно общество на българската култура, в чийто състав влизат 11 районни и градски български общества от Запорожска област. Независимо, че за това време сме постигнали много, ние, за съжаление, постоянно констатираме свои съществени загуби на нивата на националното развитие. В сравнение с Бесарабия и Молдова Запорожската област е подложена по-силно на руско-езикова асимилация, затова тук е необходим по особен подход в делата на българското духовно възраждане. Една от тези задачи трябва да реши създадената религиозна българска православна община и да планира изграждане на български православни храмове. Днес в българските села на Запорожска област функционират съществуващи православни храмове на Киевска и Московска патриаршии, в които службите се извършват от местни свещеници на руски и украински езици. При цялото им доброжелателно отношение към нас българите, тяхната дейност води до неминуема асимилация на нашите сънародници и ги превръща в обикновени украинци от български произход. А ние искаме да останем истински българи, от светия за всички нас български произход, да регистрираме актовете за раждане, брак и смърт на своя роден български език. Като отчитаме териториалното разположение и желанието на енориашите от българска националност, планира се първите български храмове да бъдат издигнати в гр. Запорожие, в селата Манойловка и Радоловка, Приморски район на Запорожска област. На основание писмено съгласие на Митрополит Черновицки и Буковски, Местоблюстел на Киевска митрополитска Катедра Онуфрий (писмо №0416 от 09.04.2014г.) за строителство в Одесието и Запорожието на български православни храмове, ние започнахме многопланова дейност с местните органи на властта по регистрация на български православни общини и определяне на земни участъци за строителство на указаните култови съоръжения.

Българска Православна Църква

Българска Православна Църква

Като отчитаме особеностите по проектиране на храмове, началния етап на развитие на създадената Религиозна Община „Българска православна община на Запорожска област”, моля да бъде съгласуван Уставът на общината и да се определи отговорен представител на Българската православна църква за периодични консултации по възникнали въпроси от организационен и култов характер.

За осъществяването на тази отдавнашна мечта нашите предци в продължение на тези двеста години са се борили, страдали и умирали далеч от своята истинска Родина България. В името на реализацията на тази мечта ние се обръщаме към висшия орган на Българската патриаршия и със сълзи на очи слагаме своите подписи.

 

Приложение: Устав на общината и Протокол №1 от 17.02.14г. – 8 листа

 

С уважение и почит Ви целуваме ръка,

от името на българите от Запорожска област,

председател на Запорожското областно

дружество на българската култура

 

Письмо Украинской православной церкви

Письмо Украинской православной церкви

——————————————–

 

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас всех за всестороннюю поддержку болгар Запорожья в наших начинаниях по возрождению отцовской православной веры и возведения болгарских православных храмов на Украинской земле, некогда святой территории Старой Великой Болгарии.В настоящеевремя в Запорожской области, Украина проживает около 50 тыс. лиц болгарской национальности. В основном это выходцы из 33 болгарских сел, основанных 150 лет назад болгарскими переселенцами – выходцами из Бессарабии, предки которых вынуждено покинули Болгарию в период русско-турецких войн первой половины ХІХ века. За прошедшие 200 лет мы не только сохранили свой язык, культуру и любовь к Матери-Болгарии, но по-прежнему справляем свои народные обычаи и традиции, завещанные нашими Великими предками. К превеликому сожалению, процесс урбанизации и русско-язычной ассимиляции нашего народа делают свое естественное дело, наши семьи, особенно из смешанных браков, постепенно теряют свое болгарское самосознание, культуру и духовность. Но при этом молодое поколение живо интересуется происхождением своего рода, желает познать историческое прошлое и настоящее своего народа. Именно возрождением этих народных потребностей и традиций на протяжении последних 25 лет занимается Запорожское областное общество болгарской культуры, в состав которого входят 11 районных и городских болгарских обществ Запорожской области. Несмотря на то, что за это время нами многое достигнуто, мы, к сожалению, постоянно констатируем свои существенные потери на ниве национального развития. По сравнению с Бессарабией и Молдовой Запорожская область более подтверждена русско-язычной ассимиляции, поэтому здесь нужен свой особый подход в деле духовного болгарского возрождения. Одну из таких задач должна решать созданная религиозная болгарская православная община и запланированные для возведения болгарские православные храмы. Сегодня в болгарских селах Запорожской области функционируют существующие православные храмы Киевского и Московского патриархатов, службу в которых ведут местные священники на русском и украинском языках. При всем их доброжелательном отношении к нам болгарам, их деятельность ведет к непременной ассимиляции наших сонародников и превращение их в обычных украинцев болгарского происхождения. А мы желаем оставаться истинными болгарами, святого для всех нас болгарского происхождения, регистрировать акты рождения, браков и смерти на своем родном болгарском языке. Учитывая территориальное расположение и пожелания прихожан болгарской национальности, первые болгарские храмы планируется возвести в г.Запорожье, селах Манойловка и Радоловка Приморского района Запорожской области. На основании письменного согласия Митрополита Черновицкого и Буковинского, Местоблюстителя Киевской митрополичьей Кафедры Онуфрия (письмо №0416 от 09.04.2014г.) о строительстве на Одессчине и Запорожье болгарских православных храмов, нами начата многоплановая работа с местными органами власти по регистрации религиозных болгарских православных общин и отвода земельных участков под строительство указанных культовых сооружений.

Учитывая особенности проектирования храмов, начальный этап развития созданной Религиозной Общины «Болгарская православная община Запорожской области», прошу согласовать Устав общины и определить ответственного представителя от Болгарской православной церкви для периодических консультаций по возникающим вопросам организационного и культового характера.

Заради осъществевяването на тази отколешна мечта нашите предци в продължение на тези двеста години тук се борели, страдали и умирали далеч от своята истинска Родина България. В името на реализацията на тази мечта ние се обръщаме към висшия орган на Българската патриаршия и със сълзи на очите слагаме своите подписи.

Приложение: Устав общины и Протокол №1 от 17.02.14г. – 8 листов (для предоставление в Укранские органы власти составлено на украинском языке)

 

С уважение и почит целуваме Ви ръка,

От името на българите от Запорожка област,

председателят на Запорожкото областно

дружество на българската култура                                                      В.В. Митков

 

Отв. исполнител: И.П.Ангелов

Е-mail: angel2362615@mail.ru

Comments are closed.