Древните български владетели – 1 част

Исторически компилации

НЕ  МОЖЕ  БЪЛГАРСКИЯТ   РОД  ДА ТЪНЕ В НЕЗНАНИЕ  ЗА ДЕЛАТА НА СВОИТЕ ДЕДИ

Илич Цветков-депутат на Народното

Събрание, издател.

 автор: Иван Серт – филолог-славист, публицист.

История НА ПРЕСЕЛЕНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД  СВЕДЕНИЯТА НА МОВЗЕС ХОРЕНАТЦИ.

Сведенията се анализират и  систематизират от Димитър Табаков

 

БЪЛГАРСКИ ВОЖДОВЕ – ВЛАДЕТЕЛИ – през 200 г.

 

ВЪНАСЕП СЪРХАП, ВУНД, БУЛГАРИОС, КХАЗАРИГ и БЕРСИЛ

=================================================

 

Българската група Берзил-Берсил изиграва голяма роля в  историята на Волжко-Камска и Дунавска България. Тази група в арменската транскрипция се нарича Барзил-К-Хуно-Българи. Барзил е на арабски,а «К» арменците прибавят към  чуждици.

 

  •              През 180-200 г. българи и хазари минали Дербендския проход  на юг от р.Кура начело с вожда на име  Вънасеп Сърхап.Тук те са се сблъснали в двубой с арменската армия начело с царя Валараш и били  разгромени,но съумяли да запазят основните сили,оттеглили се на север от Дербендския проход,където станала втората битка,по време на която  арменския цар  Валараш бил убит със стрела.

Дали съществували тогава(през 200г.) хазарите като единен народ?

Хазарите  нападнали българските земи,       но било постигнато споразумение, те се съюзили  и воювали заедно срещу общия враг. Арменската география твърди, че хазарите идват в Прикаспийските земи преди 200-та година и, че те са били от един и същ корен с българите. Това, че те се противопоставяли  един на друг дължи на династическите  разногласия и непрекъснатата борба за  лидерство.

 

Сирийските автори Михаил Сирийски и Бар Хебраеус твърдят, че владетелите Булгариос и Кхазариг са били братя ,т.е. от един същ корен и че дошли от «ВЪТРЕШНА СКИТИЯ»-земите между средните и северните  крайбрежия на Аралско и Каспийско морета

 

Египетският автор от  17 в.  АЛ Калби сочи името на третия брат-“Барсил”.Между тези трима брата-Булгариос,Кхазариг и Барсил се е водила династична борба,в резултат на която се налага по едно време хазарското коляно. Много често от тогавашните чужди историци българите се наричат “скити”. Михаил Сирийски пише:”…тия скити бяха наречени от Ромеите “българи”.

 

          А Бар  Хебраеус, сирийски историк, съобщава: « въпреки че те бяха скити, ромеите  ги наричали    българи». Пита се, кой народ още е наричан с името «скит»?Никой!

 

Земите на север от Аралско   и  Каспийски морета, известни като «Първа Сарматия», след идването на българите, започнали да се наричат «БЕРЗИЛИЯ», която  е била «страна Аланска». Те всички-българи,алани,кхазари-през 200 г. след Христос воювали на юг от Кавказката планина  с арменския цар ВАЛАРАШ. Тези събития по време съвпадат с епохата  на царя на царете КАНИШКА ПЪРВИ, който се индетифицира от Димитър Табаков с  АВИ-ТОХОЛ(кан или цар на тохарите)-първият български цар в Европа според  «Именника на българските канове»,намерен  в Московската и СанктПетербургската библиотеки  през 1866 г. от руския учен – славист Андрей ПОПОВ.

Канишка Първи е бил цар на Кушанската империя на територията на съвременния Афганистан-североизточната  му част и «Първа Сарматия»- БЕРЗИЛИЯ или БЕРЗИТИЯ са били западната  земя на Кушанската  държава.

 

Тази българска група БЕРСИЛИ (така наричали българите арабските летописци),пак напомням-живее в земите на Северен Кавказ-в днешните Осетия,Дагестан и Чечения- още от втори век пр..Хр. В еврейска транскрипция-произношение тази група се е наричала  В.Н.НТ.Р,което е равно на ВУНУНТУР или ВЪНЪНТЪР-ВОНОНТОР-ВАНАНТАР по името   на областта ВУНД на юг от Кавказката планина.Тази област,пак напомням,е била наречена по името на българския вожд ВЛЕНДУР БУЛГАР ВУНД (ВУНД е в арменска транскрипция и значи «РОДЕН ОТ  ЦАРСКИ РОД», а в българо-чувашка транскрипция думата звучи като ВИХТУН\ВИХТОУН), който е бил навремето много авторитетен и уважан владетел. Тези българи  влизат в историята и с още едно име-ОНОГУНДУРИ=УНОГУНДУРИ=ХУНОГУНДУРИ, които Аспарух довел на Балканите. Трябва да се отбележи, че суфиксът  ДУР не е просто суффикс, а  значи «велик,блестящ,превъзходен»/суперлативна наставка\.Унгарците наричали България с думата НАНДОР и днес тази дума  жевее в  едно от най-популярните унгарски имена  ШАНДОР.

 

Историческия път на българите  много пъти се е пресичал с този на Хазарите, които  днес са само име  на бивш народ, но много руски учени, неизвестно защо, посвещават цели томове свои работи на Хазарите и само във връзка с тях някой път доста  неетично споменават българите  «мимоходом», имащи на ден днешен и държава и голяма ДИАСПОРА по целия свят. Ето например Лев Гумильов-доста сериозен учен, син на волжка българка Ана Ахматова-как споменава българите в своята книга «Открытие Хазарии».Лев Гумильов сравнява  съдбата на Хазария със съдбата  на Атлантида: «Вследствие этого хазары около 670 г. разгромили болгар,и те разбежались(този глагол има смисъл  на  страх,паника,безреднобягство от противника,което не съответства на  станалите събития)-кто на Каму(не му сеиска да спаменава р.Волга,наречена така от българите,които ималимногохилядна традиция на нови местоживелища всичко да наричат със собствени имена),кто на Дунай(не му се иска да прославя българите и мълчи ,че  Аспарух не бягал от хазарите-какъв е смисълът да се продължава  войната с по -силен  на даден момент противник- ,а се упътил с народи си  към Балканския пол-ов да  се засели в законно принадлежащи на българите земи на северна и южна Добруджаспоред договора, сключен още от Атила през  448 г. с византийския император  Теодосий  Втори),кто в  Венгрию(тогава с таково именямало държава, част на територията се е наричала ПАНОНИЯ-българсконазвание-от думата БАН-владетел,високопоставено лице.Още през първи векпр.Хр. Панония е основана от българите), кто в Италию».

             А в Италия отишъл  доведения син на Кубрат АЛЦЕК или  БАЛцекцек=рекс =рикс-на латински значи ЦАР,т.е. Балцек значи младши цар=младши съвладетел. Още оттогава   и до сега  в северна Италия живее доста голяма българска диаспора, за което ще разкажа по – долу.

 

Comments are closed.